สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลตลาดเก่า-ใหม่

ประวัติรางวัลที่ตลาดสามย่านได้รับ

 

 

ลำดับ

รางวัล

หน่วยงาน

ว.ด.ป. ที่ได้รับ

 

ตลาดสามย่าน(เดิม)

1.

-  ใบประกาศเกียติคุณรางวัลดีเด่น ด้านการจัดสำนักงาน  ปี 2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26  มีนาคม  2532

2.

-  รางวัลชมเชย  ตามโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

4  ธันวาคม  2534

3.

 -  โล่ประกาศเกียริคุณ   รางวัลชนะเลิศ  ประเภทตลาดขนาดใหญ่  ตามโครงการตลาดสดเพื่อผู้บริโภคดีเด่น ปี 2546

กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมการค้าภายใน

29  กันยายน  2546

4.

-  ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้รับการโหวตคะแนนเสียงทางวิทยุ  จส. 100 เป็น ตลาดสดที่ประชาชนประทับใจ

กระทรวง
สาธารณสุข

3  พฤศจิกายน  2546

5. 

-  ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานพืชผักปลอดภัยสารพิษ ( ISO กทม. )

กรุงเทพมหานคร

ต้นปี   2547

6.

-  โล่รางวัล  10  ยอดตลาดสดน่าซื้อ  ในดวงใจคน  กทม.  ในลำดับที่ 5 จาก  กระทรวงสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงสาธารณสุข

10  กันยายน  2547

7.

-  ตลาดดี  ได้รับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 

กระทรวง
สาธารณสุข

24  กันยายน  2548

8.

-  รางวัลรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี

สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

27  กันยายน  2549

9.

-  รับมอบโล่รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเครื่องหมาย Q

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12  กรกฎาคม  2549

ตลาดสามย่าน (ปัจจุบัน)

10.

-  โล่ประกาศเกรียติคุณประเภทตลาดสดดีเด่น  ประจำปี  2552

กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

7  พฤษภาคม  2552

11.

-  โล่เกรียติคุณในโอกาสให้การสนับสนุน  โครงการไบโอดีเซล เพื่อสังคมไทย  สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร

5 มิถุนายน  2552

12.

-  ป้ายรับรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  ระดับเพชร

สำนักงานอนามัย  กรุงเทพมหานคร

22  มิถุนายน  2552

13.

-  ป้ายตลาดสดน่าซื้อ

ระดับดีมาก

 (Healty Market)

กระทรวงสาธารณะสุข

15  ตุลาคม  2552

14.

-  ป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

 (Clean Food Good Taste)

กระทรวงสาธารณะสุข

15  ตุลาคม  2552

15.

-  ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย  ( Food Safety )

กระทรวงสาธารณะสุข

15  ตุลาคม  2552

16.

-  ป้ายประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาดได้มาตรฐาน

 ( HAS )

กระทรวงสาธารณะสุข

15  ตุลาคม  2552

17.

-  ประกาศเกียรติคุณเป็น

ตลาดได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  ระดับดีมาด  5  ดาว

กระทรวงสาธารณะสุข

9  พฤศจิกายน  2552

view