สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติ ตลาดสามย่าน

ประวัติตลาดสามย่าน (เดิม)

                         

    ตลาดสามย่านตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ซอย 15 ตรงข้ามโรงภาพยนตร์สามย่านรามา (เดิม) (ช่องต่อหัวมุมถนนพระราม 4 และถนนพญาไท) มีบริเวณที่ดินประมาณ 2.92 ไร่ เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาพร้อมการทำสัญญาบูรณะปรับปรุง เขตอาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัท วังใหม่ จำกัด เป็นดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเป็นกิจการรตลาดเอกชน ใช้ชื่อว่า "ตลาดสามย่าน" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมามอบให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ดังนั้นฝ่ายทรัพย์สินจึงกำหนดแผนงานปรับปรุงอาคารตลาดสามย่านโดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชนในระดับเดิมแต่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมาตรการทางความสะอาดเป็นสำคัญ การจัดแผงต้องโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับที่เป็นตลาดที่อยู่เคียงข้างเขตการศึกษา เริ่มดำเนินการด้วยการศึกษา เริ่มดำเนินการศึกษาและวิจัยของคณะอาจารย์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเริ่มออกแบบปรับปรุงโดยคงสภาพโครงสร้างโครงสร้างเดิมแต่ปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม การจัดแผงภายใน และเน้นหนักเครื่องระบบสาธารณูปโภคการปรับปรุงเริ่มเมื่อเดือน เมษายน 2530 และเสร็จสมบูรณ์เดือนธันวาคม 2530 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและถนนโดนรอบทั้งสิน 3,841,953.5 บาท

การจัดแผงภายในตลาด

ชั้นล่าง พื้นที่ใช้สอย 3,600 ตร.ม.  เป็นแผงจำหน่ายของสด 238 แผง

ชั้นสอง พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตร.ม.  เป็นแผงจำหน่ายอาหาร   56 แผง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับผู้ค้า

- จัดบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นระยะ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม แสงสว่าง เครื่องเสียง และระบบสุขาภิบาล อย่างพร้อมมูล

- ห้องเก็บของชั้นบนอาคารสำหรับไว้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น

- ระบบการจัดเก็บขณะอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาคั้งค้างของขณะในแต่ละวัน

สำหรับผู้มาใช้บริการ

- จัดระบบจราจรให้สะดวกเมื่อมาใช้บริการ

- ความสะอาดในพื้นที่ ความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ความโปร่งแสงไม่แออัด

- ควบคุมการจำหน่ายสินค้าให้อยู่ในราคาเป็นธรรม

- ห้องสุขาอย่างดี แบ่งเป็นสุขา ชาย-หญิง เพื่อให้ผู้มาจ่ายตลาดหรือรับประทานอาหารสามารถมาใช้บริการได้


ประวัติสามย่าน (ปัจจุบัน)

                          

ที่มาของโครงการณ์ ตลาดสามย่านแห่งใหม่

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของตลาดสดสามย่านที่มีความจำเป็นกับวีถีชีวิตคนไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชุมชนมหาวิทยาลัย   และชุมชนบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการย้ายตลาดเดิม    ซึงมีสภาพไม่เอื่ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากและได้ก่อสร้างตลาดสามย่านแห่งใหม่บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ  32  และ  34  ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และเหมาะสมกว่า อีกทั้งไกล้กับ  ศูนย์รวมส่วนราชการ  หน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย   และอาคารจามจุรี 9 ซื่งเป็นอาคารจอดรถรอบรับรถได้ 800 กว่าคัน  ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดให้มีตลาดสดแห่งใหม่ที่มีสภาพเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบสาธารณูปโภค ที่ครบถ้วนและเป็นตัวอย่างของตลาดสดที่ดีมีมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นตัวอย่างตลาดสดที่ดีมีคุณภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดสด
 สามารถรองรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

2.เป็นการอนุรักษ์วีถีชุมชนของ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และธำรงไว้ซึงความมีซื่อเสียง ของตลาดแห่งนี้ให้อยู่คู่จุฬาฯต่อไป

3.เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการตลาดมีคุณภาพและมีมาตรฐาน


ที่ตั้ง/ลักษณะโครงการ

บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ 32 และ 34 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 4 ไร่ แบ่งเป้น

    พื้นที่ใช้สอย 7522 ตารางเมตร
    พื้นที่จัดภูมิทัศน์ 4430 ตารางเมตร
    ลานจอดรถ 120 คัน และสามารถจอดรถที่อาคารจามจุรี 9 ซึ่งรองรับรถประมาณ 800 คัน

ตึกจามจุรี 9
อาคารจอดรถ จามจุรี๙

ลักษณะอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น และชั้นลอย

   ชั้น 1    : ประกอบด้วย แผงค้า 98 แผง ร้านค้า 22 ร้าน และ KIOSK (ซุ้ม) 8 ร้าน

   ชั้น 2    : ประกอบด้วย ร้านอาหาร 17 ร้าน และร้านค้าพื้นที่พิเศษ

   ชั้นลอย : เป็นสำนักงาน และห้องประชุม


ตลาดสามย่าน

ชั้นสอง ตลาดสามย่าน
               รูปภาพบางส่วนคัดมาจากเว็บ Google ขอพระคุณท่านเจ้ารูปต้นฉบับรูปนะคะ

view