สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานอาหารปลอดภัย และวันล้างมือโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ ตลาดสามย่าน
ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี รับมอบป้ายมาตรฐานการดำเนินการ
เรื่องอาหารปลอดภัยและสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข จาก
นพ. ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบให้แก่
ตลาดสามย่าน จุฬาฯ ประกอบด้วยป้ายตลาดสามย่าน ระดับดีมาก
(Healthy Market) ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste) ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food safety)
และป้ายประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HASview